Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)

Definícia: Ide o ochorenie spôsobené nadprodukciou antidiuretického hormónu (ADH) bunkami zadnej časti hypofýzy (neurohypofýzy). V dôsledku toho organizmus pacienta zadržiava neprimerané množstvo moča (tekutín), s rizikom prevodnenia až tzv. otravy vodou.

Diagnostika: Klinicky sú dominantné neurologické príznaky v dôsledku opuchu mozgu.

V laboratórnom obraze bývajú prítomné znížené hladiny minerálov v krvi aj znížená osmolalita.

Ďalšia lokalizácia vychádza priamo z príčiny ochorenia.

Liečba: Snažíme sa o obmedzenie príjmu tekutín pacientom na 0,8 – 1 liter za 24 hodín. Pokiaľ osmolalita aj tak klesá alebo sú príznaky z hypoosmolality, môžeme podať infúzie hypertonického NaCl (aj opakovane), event. aj s diuretikom, až do dosiahnutia žiadavaného stavu (treba však dávať pozor na prípadný vznik demyelinizačného syndrómu pri príliš rýchlej korekcii hladín minerálov a osmolality). Ďalej odporúčame pacientom prisálať stravu, piť minerálky a pod.

Sledovanie: Dôležité je ako sledovanie klinického stavu, tak aj laboratórnych parametrov (ionogram, sérová a močová osmolalita).