Primárny hyperaldosteronizmus

Definícia: Hyperaldosteronizmus je ochorenie charakterizované zvýšenými hladinami aldosterónu v krvi, ktorého podkladom môže byť ako nadprodukcia alodosterónu priamo v nadobličkách (primárny), tak aj v dôsledku iných ochorení (sekundárny hyperaldosteronizmus). Samotný primárny hyperaldostenozimus môže byť spôsobený viacerými ochoreniami ako adenónom, karcinómom, hyperpláziou, familiárnym ochorením, ako aj z bližšie neznámej príčiny.

Diagnostika: Na primárny hyperaldosteronizmus myslíme hlavne v rámci diferenciálnej diagnostiky tzv. sekundárnej hypertenzie, prípadne hypokaliémie (znížená hladina draslíku v krvi). Na ochorenie upozorňujú zvýšené hladiny aldosterónu a znížené (suprimované) hladiny renínu a z toho vyplývajúci zvýšený pomer aldosterón/renín (ARR). Ochorenie potvrdzujeme tzv. dynamickými (supresnými) testami, kedy zisťujeme možnosť potlačenia zvýšených hladín aldosterónu a jeho reakciu na rôzne formy záťaže. Následne treba ešte určiť, z ktorej nadobličky nadprodukcia vychádza (vyšetrenie pomocou CT, event. tzv. sampling nadobličkových žíl).

Liečba: Základnou liečebnou modalitou pri potvrdenej nadprodukcii z jednej nadobličky je jej operačné odstránenie. Pri nemožnosti operačného riešenia možno tiež použiť tzv. antagonisty aldosterónu (spironolaktón, eplerenón), prípadne ďalšie lieky udržujúce optimálne hladiny tlaku krvi a draslíka v krvi, ktorý je pri nadprodukcii aldosterónu často znížený.

Sledovanie: Po operačnom odstránení postihnutej nadobličky je ochorenie zväčša vyliečené, treba však kontrolovať funkciu zostávajúcej nadobličky a dostatočnú produkciu hormónov z nej. Pri medikamentóznej liečbe sa tiež zväčša darí mať ochorenie pod dobrou kontrolou.