Diabetes insipidus

Definícia: Ide o ochorenie spôsobené nedostatočnou produkciou antidiuretického hormónu (ADH) bunkami zadnej časti hypofýzy (neurohypofýzy). V dôsledku toho organizmus pacienta nedokáže koncentrovať moč, ktorá z neho odchádza vo veľkých objemoch a tým pádom stráca značné množstvo tekutín.

Diagnostika: Klinické príznaky zvýšeného močenia (polyúria) a následného zvýšeného príjmu tekutín (polydipsia). Nakoľko tieto príznaky nie sú špecifické pre toto ochorenie, je treba vykonať dôslednú diferenciálnu diagnostiku.

V laboratórnom obraze nachádzame často zvýšené hladiny minerálov v krvi (nemusia však byť).

Pri MR vyšetrení mozgu nemusí byť prítomná žiadna patológia.

Liečba: Pokiaľ je možné vykryť straty vody dostatočným príjmom tekutín, môže pacient ostať bez liečby. Inak podávame alternatívy antidiuretického hormónu (desmopresín) podľa potreby aj niekoľkokrát denne do dosiahnutia primeranej diurézy.

Sledovanie: Dôležité je ako sledovanie klinického stavu, tak aj laboratórnych parametrov (ionogram, sérová a močová osmolalita) s event. úpravou dávkovania podľa výsledkov a stavu.